نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

اسناد این بخش توسظ دوست گرامی، جهان گویا اسکن شده است

عملیات
آبان 1367 شماره 52
دی 1367 شماره 53-54
بهمن 1367 شماره 55
اسفند 1367 شماره 56
فروردین 1368 شماره 57
اردیبهشت 1368 شماره 58
خرداد 1368 شماره 59
تیر 1368 شماره 60
مرداد 1368 شماره 61
شهریور 1368 شماره 62
مهر 1368 شماره 63
آبان 1368 شماره 64
آذر 1368 شماره 65
دی 1368 شماره 66
بهمن 1368 شماره 67
اسفند 1368 شماره 68
فروردین 1369 شماره 69
اردیبهشت 1369 شماره 70
خرداد 1369 شماره 71
تیر 1369 شماره 72
مرداد 1369 شماره 73
شهریور 1369 شماره 74
مهر 1369 شماره 75
آبان 1369 شماره 76
مهر 1370 شماره 77
آذر 1370 شماره 78
دی 1370 شماره 79
بهمن 1370 شماره 80
اسفند 1370 شماره 81
فروردین 1371 شماره 82
اردیبهشت 1371 شماره 83
خرداد 1371 شماره 84
تیر 1371 شماره 85
مرداد 1371 شماره 86
شهریور 1371 شماره 87
مهر 1371 شماره 88
آبان 1371 شماره 89
آذر 1371 شماره 90
دی 1371 شماره 91
بهمن 1371 شماره 92
اسفند 1371 شماره 93
فروردین 1372 شماره 94
اردیبهشت 1372 شماره 95
خرداد 1372 شماره 96
تیر 1372 شماره 97
مرداد 1372 شماره 98
شهریور 1372 شماره 99
مهر 1372 شماره 100
آبان 1372 شماره 101
آذر 1372 شماره 102

صفحه‌ها