پیام فدایی دور جدید

از شماره 44 به بعد از سایت چریکهای فدایی خلق ایران برگرفته شده است

عملیات
آذر 1373 شماره 1
اسفند 1373 شماره 2
اردیبهشت 1374 شماره 3
تیر 1374 شماره 4
شهریور 1374 شماره 5
آبان 1374 شماره 6
دی 1374 شماره 7
اسفند 1374 شماره 8
اردیبهشت 1375 شماره 9
تیر 1375 شماره 10
آذر 1375 شماره 11-12
اسفند 1375 شماره 13
خرداد 1376 شماره 14
مهر 1376 شماره 15
دی 1376 شماره 16
اسفند 1376 شماره 17
خرداد 1377 شماره 18
مرداد 1377 شماره 19
مهر 1377 شماره 20
آذر 1377 شماره 21
اسفند 1377 شماره 22
اردیبهشت 1378 شماره 23
مرداد 1378 شماره 24
آبان 1378 شماره 25
دی 1378 شماره 26
اسفند 1378 شماره 27
خرداد 1379 شماره 28
مرداد 1379 شماره 29
مهر 1379 شماره 30
آذر 1379 شماره 31
بهمن 1379 شماره 32
اردیبهشت 1380 شماره 34
تیر 1380 شماره 35
شهریور 1380 شماره 36
مهر 1380 شماره 37
دی 1380 شماره 38
اسفند 1380 شماره 39
اردیبهشت 1381 شماره 40
تیر 1381 شماره 41
آذر 1381 شماره 43
دی 1381 شماره 44
بهمن 1381 شماره 45
اسفند 1381 شماره 46
فروردین 1382 شماره 47
اردیبهشت 1382 شماره 48
خرداد 1382 شماره 49
تیر 1382 شماره 50
مرداد 1382 شماره 51
شهریور 1382 شماره 52
مهر 1382 شماره 53

صفحه‌ها