نامه مردم، ارگان هیئت اجرائیه موقت حزب توده ایران، دور پنجم

فیلم مجموعه ارزشمند روزنامه "نامه مردم، ارگان هیئت اجرائیه موقت حزب توده ایران، دور پنجم" را دوست بسیار عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده در اختیارم قرار دادند.

متاسفانه فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند با اینهمه، آنها را اسکان کرده و در سایت قرار دادم.

با وجود کیفیت نامناسب، شماره‌های روزنامه قابل استفاده هستند.

این مجموعه شامل شماره 170 تا 335 این روزنامه است.

این روزنامه از شماره 336 به بعد با عنوان "نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران" منتشر شده است.

از آقای بهروز مطلب‌زاده و همچنین از دوست ناشناسی که زحمت عکس‌برداری از روزنامه را کشیده است، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

25 فروردین 1400

عملیات
10 شهریور 1326 شماره 170
11 شهریور 1326 شماره 171
12 شهریور 1326 شماره 172
13 شهریور 1326 شماره 173
15 شهریور 1326 شماره 174
16 شهریور 1326 شماره 175
17 شهریور 1326 شماره 176
18 شهریور 1326 شماره 177
19 شهریور 1326 شماره 178
20 شهریور 1326 شماره 179
22 شهریور 1326 شماره 180
23 شهریور 1326 شماره 181
24 شهریور 1326 شماره 182
25 شهریور 1326 شماره 183
26 شهریور 1326 شماره 184
27 شهریور 1326 شماره 185
29 شهریور 1326 شماره 186
30 شهریور 1326 شماره 187
31 شهریور 1326 شماره 188
01 مهر 1326 شماره 189
02 مهر 1326 شماره 190
03 مهر 1326 شماره 191
05 مهر 1326 شماره 192
06 مهر 1326 شماره 193
07 مهر 1326 شماره 194
08 مهر 1326 شماره 195
17 آبان 1326 شماره 196
18 آبان 1326 شماره 197
19 آبان 1326 شماره 198
21 آبان 1326 شماره 200
22 آبان 1326 شماره 201
24 آبان 1326 شماره 202
25 آبان 1326 شماره 203
26 آبان 1326 شماره 204
27 آبان 1326 شماره 205
28 آبان 1326 شماره 206
29 آبان 1326 شماره 207
04 آذر 1326 شماره 209
05 آذر 1326 شماره 210
06 آذر 1326 شماره 211
08 آذر 1326 شماره 212
09 آذر 1326 شماره 213
10 آذر 1326 شماره 214
11 آذر 1326 شماره 215
12 آذر 1326 شماره 216
13 آذر 1326 شماره 217
15 آذر 1326 شماره 218
16 آذر 1326 شماره 219
17 آذر 1326 شماره 220
18 آذر 1326 شماره 221

صفحه‌ها