مردم، روزنامه یومیه حزب توده ایران

فیلم مجموعه ارزشمند روزنامه "مردم، روزنامه یومیه" را دوست بسیار عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده در اختیارم قرار دادند.

متاسفانه فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند با اینهمه، آنها را اسکان کرده و در سایت قرار دادم.

با وجود کیفیت نامناسب، شماره‌های روزنامه قابل استفاده هستند.

این مجموعه شامل شماره 1 تا 227 این روزنامه در سال‌های 1320 و 1321 است

از آقای بهروز مطلب‌زاده و همچنین از دوست ناشناسی که زحمت عکس‌برداری از روزنامه را کشیده است، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

27 اسفند 1399

عملیات
22 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 60
23 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 61
24 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 62
27 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 64
28 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 65
30 اردیبهشت 1321 مردم، سال نخست، شماره 67
04 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 71
05 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 72
06 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 73
07 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 74
08 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 75
10 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 76
11 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 77
12 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 78
13 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 79
14 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 80
18 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 83
19 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 84
20 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 85
22 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 87
26 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 90
27 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 91
28 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 92
29 خرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 93
02 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 96
04 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 98
05 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 99
07 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 100
08 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 101
09 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 102
10 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 103
11 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 104
12 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 105
14 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 106
15 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 107
16 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 108
17 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 109
18 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 110
19 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 111
21 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 112
22 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 113
23 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 114
24 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 115
25 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 116
26 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 117
29 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 119
30 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 120
31 تیر 1321 مردم، سال نخست، شماره 121
01 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 122
02 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 123

صفحه‌ها