سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور

8 سند زیر از اسناد سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور را مدیون دوست ارجمندم آقای بهروز مطلب‌زاده هستم که فیلم آنها را در اختیارم قرار داد.

از ایشان بسیار سپاسگزام.

اژدر بهنام