راه سرخ، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شاخه تبریز