اتحاد سوسیالیستی کارگری

عملیات
فروردین 1388 پیش بسوی انسجام گرایش سوسیالیسم کارگری، مصاحبه با رضا مقدم
اردیبهشت 1399 تشکل مستقل کارگری چیست؟، چاپ سوم، رضا مقدم
اسفند 1389 جنبش مردم، موقعیت طبقه کارگر و چشم اندازها، بمناسبت گذشت یکسال از جنبش مردم علیه رژیم اسلامی، مصاحبه با رضا مقدم
بهمن 1379 چشم انداز و تکالیف سوسیالیسم کارگری در آغاز قرن بیست و یکم، چاپ اول، ایرج آذین
مرداد 1386 در این بن بست، سه حزب کمونیست کارگری در انتهای راه، رضا مقدم
آبان 1378 در دفاع از مارکسیسم، نقدی بر مشی تازه حزب کمونیست کارگری، ایرج آذرین
آبان 1365 در نقد سوسیالیسم عرفانی "دوران گذار" بتلهایم، ایرج آذرین
17 فروردین 1392 درباره مبارزه طبقاتی کارگران ایران، رضا شهابی
تیر 1397 دو استراتژی در جنبش کارگری، رضا مقدم
شهریور 1387 عروج سوسیالیسم کارگری و تغییر آرایش سیاسی، جمعی از کارگران سوسیالیست داخل کشور
اسفند 1389 علیه کار ارزان، مبارزه کارگران علیه قانون کار، رضا مقدم
تیر 1399 نان کار آزادی عروج جنبش مستقل کارگری، رضا مقدم
فروردین 1387 یک قرن مبارزه طبقاتی در ایران، جلد اول، محمد حسین