مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 1 تا 36

عملیات
بدون تاریخ فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 1 تا 36، از سال 1340 تا سال 1384
30 تیر 1361 فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 1، 44 – 1340، جریان تأسیس و بیانیه‌ها
1361 فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 2، نشریات داخلی نهضت آزادی ایران، اخبار و تفسیر، 44 – 1340
1361 فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 3، جریان محاکمه سران و فعالین
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 4، مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه تجدید نظر (چرا با استبداد مخالفیم)
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 5 تا 8، جریان محاکمات و مدافعات عباس رادنیا، مصطفی مفیدی و محمد بسته‌نگار و خاطرات عباس رادنیا، یادداشتهای روزانه مهندس بازرگان از دوران زندان، جوانی و سفر حج
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 9، دفتر اول، ادامه مقاومت و مبارزه، 1354 – 1357
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 9، دفتر دوم، جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، 1354 – 1357
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 10 و جلد 11، دفتر اول، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1357
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 11، دفتر دوم، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1358
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 11، دفتر سوم، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1359
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 12، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1360
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 13، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1361
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 14، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1362
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 15، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1363
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 16، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1364
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 17، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1365
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 18، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1366
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 19، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1367
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 20، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1368
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 21، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1369
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 22، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1370
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 23، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1371
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 24، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1372
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 25، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1373
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 26، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1374
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 27، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1375
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 28، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1376
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 29، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1377
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 30، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1378
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 31، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1379
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 32، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1380
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 33، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1381
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 34، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1382
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 35، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1383
بدون تاریخ فهرست مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 36، بیانیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1384