آهنگر در تبعید

عملیات
15 اردیبهشت 1361 شماره 14
05 خرداد 1361 شماره 15
12 خرداد 1361 شماره 16
21 خرداد 1361 شماره 17
28 خرداد 1361 شماره 18
12 خرداد 1362 شماره 30
اسفند 1363 شماره 48
فروردین 1364 شماره 49-50
مرداد 1364 شماره 53
آبان 1364 شماره 55
آذر 1364 شماره 56
بهمن 1364 شماره 57
فروردین 1365 شماره 58-59
خرداد 1365 شماره 60
مهر 1365 شماره 62
بهمن 1365 شماره 63-64
فروردین 1366 شماره 65
تیر 1366 شماره 66
پاییز 1366 شماره 67