سهند، نشریه سیاسی و فرهنگی

عملیات
آذر 1373 شماره 13
دی 1379 شماره 16
بهمن 1380 شماره 18
خرداد 1382 شماره 20
آبان 1385 شماره 24
اسفند 1386 شماره 26
دی 1388 شماره 28