حزب کارگران سوسیالیست ایران

عملیات
اسفند 1354 اخلاق آنها و اخلاق ما، لئون تروتسکی
بهار 1354 استالینیزم و بلشویزم، دربارۀ ریشه های تاریخی و تئوریک بین الملل چهارم، لئون تروتسکی
1358 الفبای مارکسیزم ، از جامعه طبقاتی تا کمونیسم، ارنست مندل، مترجم: هوشنگ سپهر
1359 انقلاب مداوم در کشورهای عقب افتاده، ارنست مندل، مترجم: هوشنگ سپهر
بدون تاریخ انقلاب مداوم، لئون تروتسکی، مترجم: سیاوش نواب
بهمن 1363 انقلاب و ضدانقلاب در ایران، صابر نیکبین، مترجم: مازیار
05 دی 1358 انقلاب و ضدانقلاب در کردستان
1358 برنامه عمل زحمتکشان برای رفع بحران کنونی
1356 برنامۀ انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی، لئون تروتسکی، مترجم: برهان رضائی
بدون تاریخ بیانیۀ حقوق کارگران و زحمتکشان ایران پیشنهاد حزب کارگران سوسیالیست برای قانون اساسی
1358 بین الملل سوم پس از لنین، لئون تروتسکی، مترجم: هوشنگ سپهر (م. آگاه)
1394 پیدایش و تکوین خرد در تاریخ و زمینه‌های اجتماعی آن، جلد نخست، از اسطوره تا پیدایش خرد، هوشنگ سپهر
بدون تاریخ تزهای مربوط به تاکتیک های کمینترن، ، اسناد کنگرۀ چهارم بین الملل کمونیست
بدون تاریخ تزهای مربوط به جبهه واحد کارگری، ضمیمه تزهای مربوط به تاکتیک های کمینترن، اسناد کنگرۀ چهارم بین الملل کمونیست
بدون تاریخ تزهای مربوط به مسأله شرق، اسناد کنگرۀ چهارم بین الملل کمونیست
1357 درباره انسان سوسیالیستی، ایزاک دویچر، مترجم: مجید نامور
1356 دربارۀ بورکراسی، ارنست. مندل
تیر 1342 دینامیسم کنونی انقلاب جهانی، بین‌الملل چهارم، 1963
06 تیر 1358 کنفرانس مطبوعاتی حزب کارگران سوسیالیست، 6 تیر 1358
بدون تاریخ مسائل و وظایف جنبش زنان در ایران 60 – 1357
بدون تاریخ نبرد برای دموکراسی علیه رژیم خمینی، جلد 2، 60 – 1357
تیر 1355 نتایج و چشم اندازها (نخستین طرح جامع تئوری انقلاب مداوم)، لئون تروتسکی، مترجم: طلیعه
1387 نظریه لنینیستی سازمان دهی و ربط امروزی آن، ارنست مندل، مترجم: هوشنگ سپهر، چاپ دوم
1356 همزیستی مسالمت آمیز و انقلاب جهانی، ارنست مندل، مترجم: طلیعه