باختر امروز، دکتر حسین فاطمی

عملیات
29 خرداد 1330 شماره 552
17 خرداد 1331 شماره 832
18 خرداد 1331 شماره 833
19 خرداد 1331 شماره 834
21 خرداد 1331 شماره 836
25 خرداد 1331 شماره 837
25 تیر 1331 شماره 863
26 تیر 1331 شماره 864
28 تیر 1331 شماره 865
29 تیر 1331 شماره 866
31 تیر 1331 شماره 867
20 تیر 1332 شماره 1144
23 تیر 1332 شماره 1147
25 تیر 1332 شماره 1149
27 تیر 1332 شماره 1150
28 تیر 1332 شماره 1151
29 تیر 1332 شماره 1152
31 تیر 1332 شماره 1153
01 مرداد 1332 شماره 1154
03 مرداد 1332 شماره 1155
04 مرداد 1332 شماره 1156
05 مرداد 1332 شماره 1157
06 مرداد 1332 شماره 1158
07 مرداد 1332 شماره 1159
08 مرداد 1332 شماره 1160
10 مرداد 1332 شماره 1161
11 مرداد 1332 شماره 1162
12 مرداد 1332 شماره 1163
15 مرداد 1332 شماره 1164
17 مرداد 1332 شماره 1165
19 مرداد 1332 شماره 1167
20 مرداد 1332 شماره 1168
21 مرداد 1332 شماره 1169
22 مرداد 1332 شماره 1170
24 مرداد 1332 شماره 1171
25 مرداد 1332 شماره 1172
26 مرداد 1332 شماره 1173
27 مرداد 1332 شماره 1174