ایرانشهر

عملیات
11 خرداد 1358 شماره 2، بخش 1
11 خرداد 1358 شماره 2، بخش 2
11 خرداد 1358 شماره 2، بخش 3