نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی

توضیح درباره حذف کتاب
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران
گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی

حمید شوکت

چند روز پیش کتاب پربار و سند بسیار ارزشمند جنبش چپ، "نگاهی به چپ..." را در سایت گذاشتم. می‌دانستم که برای قراردادن آن در سایت نیاز به اجازه نویسنده دارم. سعی کردم به طریقی با آقای حمید شوکت تماس بگیرم. موفق نشدم و به همین دلیل با آقای خانبابا تهرانی تماس گرفتم. ایشان از درج کتاب در سایت استقبال کردند و احازه این کار را دادند.

در تاریخ 12 فوریه 2009 ایمیلی از آقای حمید شوکت دریافت کردم مبنی بر اینکه باید کتاب را از سایت حذف کنم. به ایشان جریان امر را توضیح دادم. از آنجایی‌که ایشان نپذیرفتند که کتاب در سایت باقی بماند، با کمال تاسف و با پوزش از بازدیدکنندگان سایت، مجبور به حذف کتاب از سایت شدم.

13 فوریه 2009

اژدر بهنامبدون تاریخ