گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت