قیام افسران خراسان، احمد شفائی

عملیات
زمستان 1365 بخش 1
زمستان 1365 بخش 2
زمستان 1365 بخش 3