سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه