ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند

عملیات
بدون تاریخ بخش 1
بدون تاریخ بخش 2
بدون تاریخ بخش 3
بدون تاریخ بخش 4