زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر

عملیات
تابستان 1363 بخش 1
تابستان 1363 بخش 2
تابستان 1363 بخش 3
تابستان 1363 بخش 4
تابستان 1363 بخش 5
تابستان 1363 بخش 6
تابستان 1363 بخش 7
تابستان 1363 بخش 8