بخشی از اسناد میکونوس، پرویز دستمالچی

10 فروردین 1377 بخش 1
10 فروردین 1377 بخش 2
10 فروردین 1377 بخش 3
10 فروردین 1377 بخش 4
10 فروردین 1377 بخش 5