پیام آزادی

عملیات
02 مهر 1360 شماره 2
20 مهر 1360 شماره 4
12 آبان 1360 شماره 5
23 آبان 1360 شماره 6
07 آذر 1360 شماره 7
24 آذر 1360 شماره 8
23 دی 1360 شماره 9
اردیبهشت 1361 شماره 10-11
12 خرداد 1361 شماره 12
مهر 1361 شماره 13
آبان 1361 شماره 14
آذر 1361 شماره 15
دی 1361 شماره 16
فروردین 1362 شماره 18
تیر 1362 شماره 20
مرداد 1362 شماره 21
شهریور 1362 شماره 22
آبان 1362 شماره 24
دی 1362 شماره 26
فروردین 1363 شماره 27
خرداد 1363 شماره 28
مرداد 1364 شماره 29