هفته نامه رهایی دور سوم

عملیات
دی 1361 شماره 1
اسفند 1361 شماره 2
تیر 1362 شماره 3
بهمن 1362 شماره 4
تیر 1363 شماره 5
بهمن 1363 شماره 6
خرداد 1364 شماره 7
مهر 1364 شماره 8
اردیبهشت 1365 شماره 9
شهریور 1365 شماره 10
دی 1365 شماره 11
خرداد 1366 شماره 12
آذر 1366 شماره 13
اسفند 1366 ضمیمه 13
اردیبهشت 1367 شماره 14
مهر 1367 شماره 15
خرداد 1368 شماره 16
تیر 1368 شماره 17
آبان 1368 شماره 18