بولتن مباحثات کنگره، خرداد 1368 تا شهریور 1370

15 خرداد 1368 شماره 1
15 مرداد 1368 شماره 2
15 آبان 1368 شماره 3
15 خرداد 1369 شماره 5
15 شهریور 1369 شماره 7
15 دی 1369 شماره 8
15 بهمن 1369 شماره 10
15 فروردین 1370 شماره 11
15 اردیبهشت 1370 شماره 12
15 شهریور 1370 شماره 17
15 شهریور 1370 شماره 18