دور دوم گفت و گوها

فایل های صوتی گفت و گوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران، برگرفته از سایت انتشارات اندیشه و پیکار

پیوند به صفحه اصلی

شنبه, مرداد 15, 1390 توضیح
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 1 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 1 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 1 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 2 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 2 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 2 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 3 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 3 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 3 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 4 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 4 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 4 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 5 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 5 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 5 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 6 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 6 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 6 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 7 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 7 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 7 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 8 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 8 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 8 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 9 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 9 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 9 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 10 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 10 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 10 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 11 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 11 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 11 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 12 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 12 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 12 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 13 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 13 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 13 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 14 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 14 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 14 c
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 15 a
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 15 b
شنبه, مرداد 15, 1390 بخش 15 c