دور دوم گفت و گوها

فایل های صوتی گفت و گوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران، برگرفته از سایت انتشارات اندیشه و پیکار

پیوند به صفحه اصلی

عملیات
مرداد 1390 توضیح
مرداد 1390 بخش 1 a
مرداد 1390 بخش 1 b
مرداد 1390 بخش 1 c
مرداد 1390 بخش 2 a
مرداد 1390 بخش 2 b
مرداد 1390 بخش 2 c
مرداد 1390 بخش 3 a
مرداد 1390 بخش 3 b
مرداد 1390 بخش 3 c
مرداد 1390 بخش 4 a
مرداد 1390 بخش 4 b
مرداد 1390 بخش 4 c
مرداد 1390 بخش 5 a
مرداد 1390 بخش 5 b
مرداد 1390 بخش 5 c
مرداد 1390 بخش 6 a
مرداد 1390 بخش 6 b
مرداد 1390 بخش 6 c
مرداد 1390 بخش 7 a
مرداد 1390 بخش 7 b
مرداد 1390 بخش 7 c
مرداد 1390 بخش 8 a
مرداد 1390 بخش 8 b
مرداد 1390 بخش 8 c
مرداد 1390 بخش 9 a
مرداد 1390 بخش 9 b
مرداد 1390 بخش 9 c
مرداد 1390 بخش 10 a
مرداد 1390 بخش 10 b
مرداد 1390 بخش 10 c
مرداد 1390 بخش 11 a
مرداد 1390 بخش 11 b
مرداد 1390 بخش 11 c
مرداد 1390 بخش 12 a
مرداد 1390 بخش 12 b
مرداد 1390 بخش 12 c
مرداد 1390 بخش 13 a
مرداد 1390 بخش 13 b
مرداد 1390 بخش 13 c
مرداد 1390 بخش 14 a
مرداد 1390 بخش 14 b
مرداد 1390 بخش 14 c
مرداد 1390 بخش 15 a
مرداد 1390 بخش 15 b
مرداد 1390 بخش 15 c