دور اول گفت و گوها

فایل های صوتی گفت و گوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران، برگرفته از سایت انتشارات اندیشه و پیکار

پیوند به صفحه اصلی

عملیات
شهریور 1389 توضیح گفت و گوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران 1354
شهریور 1389 بخش 1 a
شهریور 1389 بخش 1 b
شهریور 1389 بخش 1 c
شهریور 1389 بخش 1 d
شهریور 1389 بخش 2 a
شهریور 1389 بخش 2 b
شهریور 1389 بخش 2 c
شهریور 1389 بخش 2 d
شهریور 1389 بخش 3 a
شهریور 1389 بخش 3 b
شهریور 1389 بخش 4 a
شهریور 1389 بخش 4 b
شهریور 1389 بخش 4 c
شهریور 1389 بخش 5 a
شهریور 1389 بخش 5 b
شهریور 1389 بخش 5 c
شهریور 1389 بخش 6 a
شهریور 1389 بخش 6 b
شهریور 1389 بخش 6 c
شهریور 1389 بخش 7 a
شهریور 1389 بخش 7 b
شهریور 1389 بخش 7 c
شهریور 1389 بخش 8 a
شهریور 1389 بخش 8 b
شهریور 1389 بخش 8 c
شهریور 1389 بخش 9 a
شهریور 1389 بخش 9 b
شهریور 1389 بخش 9 c
شهریور 1389 بخش 10 a
شهریور 1389 بخش 10 b
شهریور 1389 بخش 10 c
شهریور 1389 بخش 11 a
شهریور 1389 بخش 11 b
شهریور 1389 بخش 11 c
شهریور 1389 بخش 12 a