دور اول گفت و گوها

فایل های صوتی گفت و گوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران، برگرفته از سایت انتشارات اندیشه و پیکار

پیوند به صفحه اصلی

24 شهریور 1389 توضیح گفت و گوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران 1354
24 شهریور 1389 بخش 1 a
24 شهریور 1389 بخش 1 b
24 شهریور 1389 بخش 1 c
24 شهریور 1389 بخش 1 d
24 شهریور 1389 بخش 2 a
24 شهریور 1389 بخش 2 b
24 شهریور 1389 بخش 2 c
24 شهریور 1389 بخش 2 d
24 شهریور 1389 بخش 3 a
24 شهریور 1389 بخش 3 b
24 شهریور 1389 بخش 4 a
24 شهریور 1389 بخش 4 b
24 شهریور 1389 بخش 4 c
24 شهریور 1389 بخش 5 a
24 شهریور 1389 بخش 5 b
24 شهریور 1389 بخش 5 c
24 شهریور 1389 بخش 6 a
24 شهریور 1389 بخش 6 b
24 شهریور 1389 بخش 6 c
24 شهریور 1389 بخش 7 a
24 شهریور 1389 بخش 7 b
24 شهریور 1389 بخش 7 c
24 شهریور 1389 بخش 8 a
24 شهریور 1389 بخش 8 b
24 شهریور 1389 بخش 8 c
24 شهریور 1389 بخش 9 a
24 شهریور 1389 بخش 9 b
24 شهریور 1389 بخش 9 c
24 شهریور 1389 بخش 10 a
24 شهریور 1389 بخش 10 b
24 شهریور 1389 بخش 10 c
24 شهریور 1389 بخش 11 a
24 شهریور 1389 بخش 11 b
24 شهریور 1389 بخش 11 c
24 شهریور 1389 بخش 12 a