حماسه نبرد انسان: دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری، فرهاد عاصمی