عملیات

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" در "فصلنامه مطالعات تاریخی" شماره‌های 56 و 57، مجموعه‌ای از اسناد ساواک درباره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را منتشر کرد.

سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" با توضیح کوتاهی این اسناد را در اختیار همگان قرار می‌دهد.

این بخش اختصاص دارد به گزارشات چریک‌ها از درگیری‌هایشان با ساواک

گزارش درگیری در منطقه نارمک (19 دی ماه 1354)
گزارش درگیری پایگاه آمل (30 دی ماه 1354)
تشکیل پایگاه در مازندران و ضرباتی که به این پایگاهها وارد آمد
تحلیل درگیری مازندران
شرح درگیری تهران‌نو (یکشنبه 26 اردیبهشت 1355
شرح حمله به پایگاه واقع در خیابان شارق روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1355
درگیری پایگاه کن 26 اردیبهشت 1355
شرح درگیری کوی زیبا 8 خرداد 1355
درگیری خیابان وحیدیه تیر ماه سال 1355
درگیری رفیق بهزاد امیردوانی (تیر ماه سال 1355)
درگیری خیابان تیموری (تیر ماه سال 1355)
تصادف با ماشین و درگیری با مردم
درگیری راه آهن (تیر ماه سال 1355)
درگیری مهرآباد جنوبی (تیر ماه سال 1355)
شرح درگیری پایگاه مریم‌شاهی تیرماه 1355
ضربه خوردن رفیق سیمین توکلی (پروانه) اواخر تیرماه 1355
ضربه خوردن رفیق حسن سجادی (رفیق مجتبی) مردادماه 1355
ضربه خوردن رفیق پرویز داوری (ر. حسن) تابستان 1355
شرح درگیری در خیابان شهناز 28 آذر 1355
درگیری رفیق کیومرث سنجری (علی) در مشهد 9 آذر 1355
درگیری پایگاه فرح‌آباد ژاله و شهید شدن رفیق فردوس ابراهیمیان (رفیق مریم، دی ماه 1355)
درگیری فرح‌آباد 2 آذر 1355
درگیری تورج حیدری (عبدالله)
درگیری رفیق صبا بیژن‌زاده (هاجر) اسفند 1355 و رفیق بهنام امیری دوانی (تاری‌وردی)
درگیری در خیابان فرصت چهارشنبه 18 آبان 1358
تحلیل تاکتیکی ضربات به چریکهای فدایی خلق