عملیات

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" در "فصلنامه مطالعات تاریخی" شماره‌های 56 و 57، مجموعه‌ای از اسناد ساواک درباره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را منتشر کرد.

سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" با توضیح کوتاهی این اسناد را در اختیار همگان قرار می‌دهد.

این بخش اختصاص دارد به گزارشات چریک‌ها از درگیری‌هایشان با ساواک

گزارش درگیری در منطقه نارمک (19 دی ماه 1354) جمعه, دى 19, 1354
گزارش درگیری پایگاه آمل (30 دی ماه 1354) سه شنبه, دى 30, 1354
تشکیل پایگاه در مازندران و ضرباتی که به این پایگاهها وارد آمد
تحلیل درگیری مازندران
شرح درگیری تهران‌نو (یکشنبه 26 اردیبهشت 1355 يكشنبه, ارديبهشت 26, 1355
شرح حمله به پایگاه واقع در خیابان شارق روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1355 يكشنبه, ارديبهشت 26, 1355
درگیری پایگاه کن 26 اردیبهشت 1355 يكشنبه, ارديبهشت 26, 1355
شرح درگیری کوی زیبا 8 خرداد 1355 شنبه, خرداد 8, 1355
درگیری خیابان وحیدیه تیر ماه سال 1355 جمعه, خرداد 21, 1355
درگیری رفیق بهزاد امیردوانی (تیر ماه سال 1355) چهارشنبه, تير 9, 1355
درگیری خیابان تیموری (تیر ماه سال 1355) سه شنبه, تير 15, 1355
تصادف با ماشین و درگیری با مردم
درگیری راه آهن (تیر ماه سال 1355) پنجشنبه, تير 10, 1355
درگیری مهرآباد جنوبی (تیر ماه سال 1355) سه شنبه, تير 8, 1355
شرح درگیری پایگاه مریم‌شاهی تیرماه 1355 سه شنبه, تير 15, 1355
ضربه خوردن رفیق سیمین توکلی (پروانه) اواخر تیرماه 1355 پنجشنبه, تير 10, 1355
ضربه خوردن رفیق حسن سجادی (رفیق مجتبی) مردادماه 1355 جمعه, مرداد 15, 1355
ضربه خوردن رفیق پرویز داوری (ر. حسن) تابستان 1355 جمعه, شهريور 12, 1355
شرح درگیری در خیابان شهناز 28 آذر 1355 يكشنبه, آذر 28, 1355
درگیری رفیق کیومرث سنجری (علی) در مشهد 9 آذر 1355 پنجشنبه, دى 9, 1355
درگیری پایگاه فرح‌آباد ژاله و شهید شدن رفیق فردوس ابراهیمیان (رفیق مریم، دی ماه 1355) سه شنبه, دى 28, 1355
درگیری فرح‌آباد 2 آذر 1355 سه شنبه, آذر 2, 1355
درگیری تورج حیدری (عبدالله) دوشنبه, مهر 12, 1355
درگیری رفیق صبا بیژن‌زاده (هاجر) اسفند 1355 و رفیق بهنام امیری دوانی (تاری‌وردی) دوشنبه, اسفند 9, 1355
درگیری در خیابان فرصت چهارشنبه 18 آبان 1358 چهارشنبه, آبان 18, 1356
تحلیل تاکتیکی ضربات به چریکهای فدایی خلق