توفان، ارگان حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران، دور چهارم