شناخت و بررسی شیوه‌ها و قانونمندی‌های مبارزه ضدامپریالیستی