گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده