نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد

عملیات
15 اسفند 1358 شماره 7
بدون تاریخ ضمیمه شماره 15
20 بهمن 1359 ویژه قیام بهمن
28 بهمن 1359 شماره 20
14 اسفند 1359 شماره 22
19 اسفند 1359 شماره 23
26 اسفند 1359 شماره 24
29 اردیبهشت 1360 شماره 32