باختر امروز، ارگان سازمانهاى جبهه ملى ايران در خاورميانه، دور چهارم، 1349 تا 1355

سال اول، شهریور 1349 تا مرداد 1350

1349 شهریور ، شماره 1 1349 مهر، شماره 2
1349 آبان، شماره 3 1349 آبان، شماره 4
1349 آذر، شماره 5 1349 دی، شماره 6
1349 دی، شماره 7 1349 بهمن، شماره 8
1349 اسفند، شماره 9 1349 اسفند، شماره 10
1350 اردیبهشت، شماره 11 1350 خرداد، شماره 12
1350 تیر، شماره 13 1350 تیر، شماره 14
1350 مرداد، شماره 15

سال دوم، شهریور 1350 تا شهریور 1351

1350 شهریور، شماره 16 1350 مهر، شماره 17
1350 مهر، شماره 18 1350 آبان، شماره 19
1350 آذر، شماره 20 1350 آذر، شماره 21
1350 بهمن، شماره 22 1350 بهمن، شماره 23
1350 اسفند، شماره 24 1351 فروردین، شماره 25
1351 خرداد، شماره 26 1351 خرداد، شماره 27
1351 تیر، شماره 28 1351 شهریور، شماره 29

سال سوم، مهر 1351 تا شهریور 1352

1351 مهر، شماره 30 1351 آبان، شماره 31
1351 آذر، شماره 32 1351 دی، شماره 33
1351 اسفند، شماره 34 1351 اسفند، شماره 35
1352 فروردین، شماره 36
1352 فروردین، شماره 37 1352 اردیبهشت، شماره 38
1352 اردیبهشت، شماره 39 1352 خرداد، شماره 40
1352 تیر، شماره 41 1352 تیر، شماره 42
1352 تیر، شماره 43 1352 مرداد، شماره 44
1352 شهریور، شماره 45

سال چهارم، مهر 1352 تا مرداد 1353

1352 مهر، شماره 46 1352 آبان، شماره 47
1352 آبان، شماره 48 1352 دی، شماره 49
1352 بهمن، شماره 50 1352 اسفند، شماره 51
1353 فروردین، شماره 52 1353 اردیبهشت، شماره 53
1353 خرداد، شماره 54 1353 تیر، شماره 55
1353 مرداد، شماره 56 1353 مرداد، شماره 57

سال پنجم، شهریور 1353 تا مرداد 1354

1353 شهریور، شماره 58 1353 آبان، شماره 59
1353 آذر، شماره 60 1353 دی، شماره 61
1353 بهمن، شماره 62 1354 اردیبهشت، شماره 64
1354 خرداد، شماره 65 1354 مرداد، شماره 66

سال ششم، شهریور 1354 تا خرداد 1355

1354 شهریور، شماره 67 1354 مهر - آبان، شماره 68
1354 آذر، شماره 69 1354 بهمن، شماره 70
1354 اسفند، شماره 71 1355 فروردین، شماره 72
1355 اردیبهشت، شماره 73 1355 خرداد، شماره 74

سال هفتم، شهریور 1355 تا دی 1355

1355 شهریور، شماره 76 1355 دی، شماره 77