آذربایجان، سال 1320

عملیات
10 آبان 1320 شماره 1، 10 آبان
14 آبان 1320 شماره 2، 14 آبان
18 آبان 1320 شماره 3، 18 آبان
21 آبان 1320 شماره 4، 21 آبان
25 آبان 1320 شماره 5، 25 آبان
28 آبان 1320 شماره 6، 28 آبان
27 آبان 1320 شماره فوق العاده 27 آبان
02 آذر 1320 شماره 7، 1 آذر
06 آذر 1320 شماره 8، 6 آذر
10 آذر 1320 شماره 9، 10 آذر
12 آذر 1320 شماره 10، 12 آذر
17 آذر 1320 شماره 11، 17 آذر
20 آذر 1320 شماره 12، 20 آذر
24 آذر 1320 شماره 13، 24 آذر
27 آذر 1320 شماره 14، 27 آذر
01 دی 1320 شماره 15، 1 دی
04 دی 1320 شماره 16، 4 دی
08 دی 1320 شماره 17، 8 دی
11 دی 1320 شماره 18، 11 دی
15 دی 1320 شماره 19، 15 دی
18 دی 1320 شماره 20، 18 دی
22 دی 1320 شماره 21، 22 دی
25 دی 1320 شماره 22، 25 دی
30 دی 1320 شماره 23، 30 دی
03 بهمن 1320 شماره 24، 3 بهمن
06 بهمن 1320 شماره 25، 6 بهمن
13 بهمن 1320 شماره 26، 13 بهمن
16 بهمن 1320 شماره 27، 16 بهمن
20 بهمن 1320 شماره 28، 20 بهمن
26 بهمن 1320 شماره 29، 26 بهمن
29 بهمن 1320 شماره 30، 29 بهمن
03 اسفند 1320 شماره 31، 3 اسفند
06 اسفند 1320 شماره 32، 6 اسفند
11 اسفند 1320 شماره 33، 11 اسفند
14 اسفند 1320 شماره 34، 14 اسفند
20 اسفند 1320 شماره 35، 20 اسفند
25 اسفند 1320 شماره 36، 25 اسفند
28 اسفند 1320 شماره 37، 28 اسفند
06 فروردین 1320 شماره 38، 6 فروردین 1321
10 فروردین 1321 شماره 39، 10 فروردین 1321
13 فروردین 1321 شماره 40، 13 فروردین 1321