حقیقت، دور سوم

پیوند به صفحه اصلی

دور جدید، حزب کمونیست ایران- مارکسیت. لنینیست. مائوئیست

از شماره 9 تا 40 از سایت سربداران برگرفته شده است

عملیات
خرداد 1380 شماره 1
مهر 1380 شماره 2
بهمن 1380 شماره 3
اسفند 1380 شماره 4
تیر 1381 شماره 5
مهر 1381 شماره 6
آبان 1381 شماره 7
بهمن 1381 شماره 8
اردیبهشت 1382 شماره 9
تیر 1382 شماره 10
تیر 1382 ضمیمه 10
مرداد 1382 شماره 11
آبان 1382 شماره 12
بهمن 1382 شماره 13
اسفند 1382 شماره 14
اردیبهشت 1383 شماره 15
اردیبهشت 1383 ضمیمه 15
مرداد 1383 شماره 16
شهریور 1383 شماره 17
آبان 1383 شماره 18
آذر 1383 شماره 19
بهمن 1383 شماره 20
اسفند 1383 شماره 21
اردیبهشت 1384 شماره 22
تیر 1384 شماره 23
مرداد 1384 ضمیمه 23
شهریور 1384 شماره 24
آبان 1384 شماره 25
بهمن 1384 شماره 26
فروردین 1385 شماره 27
مرداد 1385 شماره 28
شهریور 1385 شماره 29
آبان 1385 شماره 30
دی 1385 شماره 31
بهمن 1385 شماره 32
فروردین 1386 شماره 33
تیر 1386 شماره 34
شهریور 1386 شماره 35
آبان 1386 شماره 36
آذر 1386 شماره 37
بهمن 1386 شماره 38
اسفند 1386 شماره 39
خرداد 1387 شماره 40
شهریور 1387 شماره 41
آبان 1387 شماره 42
بهمن 1387 شماره 43
اردیبهشت 1388 شماره 44
تیر 1388 شماره 45
شهریور 1388 شماره 46
آذر 1388 شماره 47

صفحه‌ها