حقیقت، دور دوم

عملیات
آبان 1364 شماره 1
دی 1364 شماره 2
فروردین 1365 شماره 3
تیر 1365 شماره 4
مهر 1365 شماره 5
آذر 1365 شماره 6
اسفند 1365 شماره 7
اسفند 1365 ضمیمه 7
خرداد 1366 شماره 8
مهر 1366 شماره 9
دی 1366 شماره 10
فروردین 1367 شماره 11
مرداد 1367 شماره 12
آبان 1367 شماره 13
اسفند 1367 شماره 14
اردیبهشت 1368 ضمیمه 15
مرداد 1368 شماره 16
مرداد 1368 ضمیمه 16
بهمن 1368 شماره 17
شهریور 1369 شماره 18a
شهریور 1369 شماره 18b
بهمن 1369 شماره 19
مرداد 1370 شماره 20
مرداد 1371 شماره 21
آبان 1371 شماره 22
مرداد 1372 شماره 23
فروردین 1374 شماره 24
مرداد 1375 شماره 25
بهمن 1375 شماره 26
مرداد 1376 شماره 27
اردیبهشت 1377 شماره 28
اردیبهشت 1377 ضمیمه 28
اسفند 1377 شماره 29
مرداد 1378 شماره 30
شهریور 1378 شماره 31
آبان 1378 ضمیمه 31
فروردین 1379 شماره 32
خرداد 1379 شماره 33
شهریور 1379 شماره 34
دی 1379 شماره 35
بهمن 1379 شماره 36