بیژن جزنی

دوشنبه, آذر 15, 1355 5 رساله از بیژن جزنی
يكشنبه, شهريور 15, 1388 انقلاب مشروطیت ایران، نیروها و هدفها
بدون تاریخ تاریخ سی ساله ایران، جلد 1
بدون تاریخ تاریخ سی ساله ایران، جلد 2
بدون تاریخ تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران
سه شنبه, آبان 15, 1352 چگونه مبارزه مسلحانه توده‌ای می شود
شنبه, ارديبهشت 15, 1352 حزب طبقه کارگر ايران
جمعه, فروردين 15, 1348 داستان بابک و مازیار
بدون تاریخ درباره «مشی سیاسی» و «کار توده ای»
دوشنبه, آذر 15, 1355 درباره وحدت و نقش استراتژیک جریکهای فدایی خلق، درباره "مشی سیاسی" و "کار توده‌ای"، درباره حزب طبقه کارگر ایران
يكشنبه, بهمن 15, 1351 طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژیک جنبش انقلابی ایران، بخش اول – اقتصادی
بدون تاریخ مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی
بدون تاریخ مبرم ترین مسائل جنبش انقلابی ما در لحظه کنونی
دوشنبه, آبان 15, 1346 مسائل جنبش ضد استعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده ترین وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی
دوشنبه, خرداد 4, 1349 نامه‌ای از زندان
شنبه, ارديبهشت 15, 1358 نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم
پنجشنبه, مهر 15, 1355 وقایع سی ساله اخیر ایران، تئوری جمع بندی مبارزات سی ساله اخیر در ایران