رنجبر، ارگان مرکزی سازمان انقلابی، دور اول

عملیات
29 اسفند 1357 شماره 1
07 فروردین 1358 شماره 2
14 فروردین 1358 شماره 3
21 فروردین 1358 شماره 4
28 فروردین 1358 شماره 5
07 اردیبهشت 1358 شماره 6
14 اردیبهشت 1358 شماره 7
21 اردیبهشت 1358 شماره 8
28 اردیبهشت 1358 شماره 9
07 خرداد 1358 شماره 10
14 خرداد 1358 شماره 11
21 خرداد 1358 شماره 12
28 خرداد 1358 شماره 13
07 تیر 1358 شماره 14
14 تیر 1358 شماره 15
17 تیر 1358 شماره 16
21 تیر 1358 شماره 17
27 تیر 1358 شماره 18
03 مرداد 1358 شماره 19
10 مرداد 1358 شماره 20
17 مرداد 1358 شماره 21
24 مرداد 1358 شماره 22
01 شهریور 1358 شماره 23
07 شهریور 1358 شماره 24
14 شهریور 1358 شماره 25
21 شهریور 1358 شماره 26
28 شهریور 1358 شماره 27
04 مهر 1358 شماره 28
11 مهر 1358 شماره 29
18 مهر 1358 شماره 30
25 مهر 1358 شماره 31
02 آبان 1358 شماره 32
09 آبان 1358 شماره 33
15 آبان 1358 شماره 34
22 آبان 1358 شماره 35
30 آبان 1358 شماره 36
07 آذر 1358 شماره 37
14 آذر 1358 شماره 38
20 آذر 1358 شماره 39
22 آذر 1358 شماره 40
25 آذر 1358 شماره 41
27 آذر 1358 شماره 42
29 آذر 1358 شماره 43
02 دی 1358 شماره 44