ایل گویجی نشریه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن دور اول

15 خرداد 1364 شماره 1
15 شهریور 1364 شماره 2
15 آذر 1364 شماره 3
15 اسفند 1364 شماره 4
15 خرداد 1365 شماره 5
15 شهریور 1365 شماره 6
15 آذر 1365 شماره 7
15 اسفند 1365 شماره 8
15 خرداد 1366 شماره 9
15 شهریور 1366 شماره 10
15 آذر 1366 شماره 11
15 خرداد 1367 شماره 13
15 شهریور 1369 شماره 16
15 تیر 1370 شماره 17
15 مرداد 1370 شماره 18
15 شهریور 1370 شماره 19
15 آبان 1370 شماره 20-21
شماره 22-23
شماره 24
شماره 25