ایل گویجی نشریه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن دور اول

عملیات
خرداد 1364 شماره 1
شهریور 1364 شماره 2
آذر 1364 شماره 3
اسفند 1364 شماره 4
خرداد 1365 شماره 5
شهریور 1365 شماره 6
آذر 1365 شماره 7
اسفند 1365 شماره 8
خرداد 1366 شماره 9
شهریور 1366 شماره 10
آذر 1366 شماره 11
خرداد 1367 شماره 13
شهریور 1369 شماره 16
تیر 1370 شماره 17
مرداد 1370 شماره 18
شهریور 1370 شماره 19
آبان 1370 شماره 20-21
بدون تاریخ شماره 22-23
بدون تاریخ شماره 24
بدون تاریخ شماره 25