فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 701، نیمه دوم شهریور 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ترکیه در گرداب بحران

1

گذار از اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل سرتاسری

1

جمهوری اسلامی و بحران سازی های ذاتی آن

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

جمهوری اسلامی مسئول مرگ فعال کارگری، شاهرخ زمانی

6

حکومت شورایی کارگری یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد

8

تلویزیون دمکراسی شورایی

8