فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 700، نیمه اول شهریور 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ناگزیری شکاف درونی عمیق هیئت حاکمه

1

چرا نظام آموزشی نیازمند دگرگونی انقلابی و بنیادی‌ست؟

1

از کدامین موفقیت اقتصادی سخن می‌گویند؟

1

"اصلاح نظام سلامت" اسم رمز خصوصی‌سازی

1

کمک های مالی

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

یادداشت‌های سیاسی

-          جمهوری اسلامی و بحرانی به نام زندان

8

-          پناهندگی، حقی که همواره باید از آن دفاع شود

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10