فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 698، نیمه اول مرداد 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

رقابت قدرت‌های امپریالیست بر سر بازار ایران و موانع منطقه‌ای

1

معلمان؛ ناکامی 31 تیر و ضرورت یک خانه‌تکانی

1

هدف سیاسی اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه

1

احتکار مسکن و بی خانمانی توده های کارگر و زحمتکش

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشت‌های سیاسی

-          اعدام، زندان، مواد مخدر و نقش جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی

8

-          گسترش مناطق آزاد و ویژه، آزادی سرمایه‌داران از هرگونه قید و بند است

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10