فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 697، نیمه دوم تیر 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نتایج و عواقب توافق هسته‌ای

1

نتایج اقتصادی توافق اتمی چه خواهد بود؟

1

"دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب!"

1

نیاز به تبلیغ و ترویج وسیع، راه‌کارها و اهداف آن

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشت‌های سیاسی

-          صاحب دست‌های "پنهان" در فسادها

8

-          "عیدانه" زحمت‌ساز برای خامنه‌ای

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10