فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 695، نیمه دوم خرداد 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چالش های درونی رژیم در ماه های منتهی به "انتخابات"

1

گر حکم شود که دزد گیرند...

1

کارنامه منفی و ادعاهای واهی

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

تاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرایش "لیبرال" – رفرمیست در جنبش کارگری

5

یادداشت‌های سیاسی

-          نتایج و دست‌آوردهای انتخابات پارلمانی در ترکیه

9

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشت‌های سیاسی

-          سیاه‌تر از برده‌داری

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12