فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 694، نیمه اول خرداد 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تشدید جنگ‌های داخلی در سوریه و عراق و عواقب منطقه‌ای آن

1

آتشی که دولت با آزاد سازی قیمت بنزین آن را شعله‌ور ساخت

1

روز شمار معکوس مذاکرات هسته ای و تشدید جدال های درونی هیئت حاکمه ایران

1

کمک های مالی

4

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

درس‌هایی از مبارزات طبقه کارگر ایران

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

6

یادداشت‌های سیاسی

-          بن‌بست پیشاروی پودموس

9

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد حکومت شورائی

11

یادداشت‌های سیاسی

-          در سانسور، آزادی مجازات می‌شود

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12