فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 692، نیمه اول اردیبهشت 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

درس‌های اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان

1

راه مقابله با فقر، بیکاری و استبداد

1

چرایی یورش به دانشگاه ها در دوم اردیبهشت 59 از زبان مصباحی مقدم

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه: زنده باد اول ماه مه روز اعتراض خیابانی و مبارزه مشترک کارگران سراسر جهان

3

کمک های مالی

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشت‌های سیاسی

-          حق پناهندگی یا حق گور؟

8

-          دستگاه مجرم‌سازی و اعدام جمهوری اسلامی دست در دست یکدیگر

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10