فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 690، نیمه اول فروردین 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بیانیه اجلاس لوزان، ادامه توافقات ژنو

1

جمهوری اسلامی افغانستان هیمه‌آور آتشی که بر جان فرخنده افتاد

1

برای یونس و میلیون‌ها یونس دیگر

1

کمیته های مبارزه برای افزایش دستمزد را برپا کنیم و به بازی تکراری تعیین حداقل دستمزد توسط "شورای عالی کار" پایان دهیم

5

کمک های مالی

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشت‌های سیاسی

-          "خانه های امن" و زنان و دختران در معرض خشونت

9

هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد. و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند.

9

یادداشت‌های سیاسی

-          نگاهی به سخنان نوروزی خامنه ای در مشهد

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10