فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 689، نیمه دوم اسفند 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بهار و چیرگی نو بر کهنه

1

یک ارزیابی اجمالی از کابینه روحانی در سالی که گذشت

1

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

1

نشریه کار سی و هفتمین سال انتشار خود را با ایمان به پیروزی طبقه کارگر آغاز می کند

6

پاسخ طبقه کارگر به تصمیم شورای عالی کار تشدید مبارزه است

9

یادداشت‌های سیاسی

-          کشمکش بر سر دو سیاست خارجی در واشنگتن

10

-          مداخلات جمهوری اسلامی در عراق و تشدید بحران در این کشور

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12