فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 685، نیمه دوم دی 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

استیصال روحانی و نشانه های شعله ور شدن آتش زیر خاکستر

1

بحران نظام سرمایه‌داری و وحشی‌گری تروریست‌های اسلام‌گرا در پاریس

1

"بن‌بست" تنها پیام کنفرانس عالی‌جنابان بوروکرات

1

مادام که طبقه کارگر نظام حاکم را به زیر نکشیده است

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

یادداشت‌های سیاسی

-          اشتغال، مشغله‌ی توده‌ی زنان

10

-          گامی دیگر به سوی تشکیل دولت مستقل فلسطین

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12