فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 684، نیمه اول دی 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

"طرح صلح"ی که خاتمه جنگ نیست!

1

کاهش رانت مطلق و سقوط بهای نفت

1

نگاهی به قطعنامه محکومیت مجدد جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

3

جدایی دین از دولت، اولین گام در راستای رفع تبعیض جنسیتی

5

کمک های مالی

7

یادداشت‌های سیاسی

-          علل سیاست‌های نژادپرستانه‌ی حکومت اسلامی علیه پناهندگان افغان

9

-          نه! این جنایت را فریاد باید زد!

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10