فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 681، نیمه دوم آبان 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مسیر گام‌به‌گام سازش و حل اختلافات

1

آلترناتیو دیگری جز تحمل خشونت وجود دارد

1

پیش از آنکه از گرسنگی بمیریم...

1

روز جهانی کودک و کودکانی که بدون خورشید زندگی می‌کنند

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشت‌های سیاسی

-          روحانی و حکایت زمام‌دار خشک مغز

8

-          اسرائیل تنها یک راه دارد: به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10